Main Menu


  
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
             สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และ สังคม ของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วย ตนเอง  และ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ร่วมกันตามหลักการสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ด้วย
 • ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยช่วยให้สงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง และ ได้รับประโยชน์ตามสมควร  
 • ส่งเสริมการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกัน และกันในหมู่สมาชิกรับฝากเงินจากสมาชิกและ สหกรณ์อื่น
 • จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์
 • จัดให้มีเงินกู้สำหรับสมาชิกตามข้อกำหนดอันสมควร
 •   ให้สหกรณ์กู้ยืมเงินได้ ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน สหกรณ์
 • ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
 • ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
 • ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ของสมาชิก
 • ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และ ตราสารการเงิน
 • ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน และ ตราสารการเงิน
 • ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และสหกรณ์อื่นเพื่อส่งเสริม และปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
 • กระทำการต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์    ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ รวมถึงการถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์ครอบครอง ซื้อแลกเปลี่ยน โอน หรือรับโอน    เช่า หรือให้เช่า ซื้อ จำนอง หรือรับจำนอง จำนำหรือรับจำนำ ขาย หรือ จำหน่ายซึ่งทรัพย์สิน แก่สมาชิก หรือของสมาชิกตลอดจนดำเนินกิจการอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือ เนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วย
 • ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิกขอหรือรับความช่วยเหลือ ทางวิชาการราชการ      หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใดดำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวเนื่องใน     การจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
< ก่อนหน้า   ถัดไป >


  

  
นายกายสิทธิ์  แก้วยาศรี
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด==ฌาปนกิจสงเคราะห์==

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ถนนมลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร.0-4283-2784 , 0-4283-2200 โทรสาร. 0-4283-2200